Avbestillingsbeskyttelse

Solfaktors avbestillingsbeskyttelse gir rett til å få pengene tilbake hvis akutt og behandlingskrevende sykdom/ulykkesskade eller alvorlig hendelse gjør det umulig å gjennomføre reisen:

  1. Avbestillingsbeskyttelsen tilbys i henhold til Lov om Pakkereiser §4-3
  2. Avbestillingsbeskyttelsen gjelder for den eller de personer som inngår på billetten / i reisebeviset.
  3. Dekningen gjelder bare avbestilling som foretas før reisens fastsatte avreisetidspunkt og kun kostnader som ikke kan dekkes av kundens øvrige forsikringer.
  4. Avbestillingsbeskyttelsen bestilles og betales samtidig med reisen.
  5. Avbestillingen må gjøres skriftlig (via mail eller sms) sendt til oss senest 24t før avreise for at du skal kunne benytte deg av avbestillingsforsikringen.

Hva vi erstatter

  1. Avbestillingsbeskyttelsen dekker avbestilling som følge av akutt sykdom/ulykkesskade, som krever sykehusinnleggelse, sengeleie eller annen medisinsk behandling, eller uventet akutt og alvorlig forverring av kronisk lidelse eller død som rammer sikrede, nærmeste familie eller reiseledsager og dennes nærmeste familie. Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer, egne eller ektefelle/samboers barn og barnebarn, foreldre, søsken, svoger/svigerinne og svigerdatter/sønn. Som samboer regnes personen sikrede lever sammen med, og som i henhold til Folkeregistret har samme bopel som sikrede.
  2. Avbestillingsbeskyttelsen dekker avbestilling etter en større skade i sikredes bopel, forretning eller kontor som nødvendiggjør sikredes nærvær. Skaden må ha inntruffet etter at forsikringen er betalt.

Hva vi ikke erstatter

  1. Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke en akutt forverring av kronisk lidelse når denne med stor grad av sannsynlighet kan inntreffe i forsikringstiden.
  2. Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke innleggelse på sykehus når behandling /operasjon er forespeilet før reisen ble bestilt, men av tidsmessige, kapasitetsmessige eller andre grunner ikke er gjennomført.
  3. Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke avbestilling i forbindelse med svangerskap etter 8. måned, frivillig svangerskapsavbrytelse og derav sammenhengende sykdommer eller sykelige tilstander, med mindre komplikasjonene står i umiddelbar sammenheng med ulykkesskade eller annen akutt sykdom.
  4. Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke at reisens hensikt bortfaller.
  5. Avbestillingsbeskyttelsen dekker ikke frykt for krig, terror eller sykdom.

Skadeoppgjørsregler

 1. Solfaktor skal underrettes umiddelbart når sykdom/skade er konstatert. Utenom åpningstid skal nødnummeret som står på billetten benyttes.
 2. Følgende bilag skal sendes med kravet:
  • Avbestilling grunnet akutt sykdom/ulykkesskade må dokumenteres av lege, som bekrefter at du oppsøkte lege før reisens påbegynnelse og at avbestillingen skyldes akutt og behandlingskrevende sykdom/ulykkesskade inntruffet i forsikringstiden, eller annet i henhold til pkt. 5. Dokumentasjon vedrørende avbestillingsårsaken må fremlegges senest 3 uker etter at avbestillingen ble foretatt. Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har kunden krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av avbestillingsbeskyttelsen og et administrasjonsgebyr på kr 300 per pers.
  • Avbestilling pga en større skade skal dokumenteres ved politirapport og/eller bekreftelse fra forsikringsselskap